Trening z Mistrzem Soo Kwang Lee
W ?rod? 14 wrze?nia go?ci? w naszym Klubie Mistrz Soo Kwang Lee posiadacz 9 Dan, tj. najwy?szego stopnia jaki mo?e otrzyma? osoba praktykuj?ca Taekwondo. Wi?cej zdj?? w galerii. Krótka informacja z tego wydarzenia wraz z jednym zdj?ciem ukaza?a si? w dzisiejszym tj. sobota 17 wrze?nia, wydaniu Expressu Bydgoskiego. (Po klikni?ciu na miniatur? artyku?u uzyskasz jego powi?kszenie)

                                                        „Stara szko?a” dla najm?odszych.

Mistrz Soo Kwang Lee sko?czy? w tym roku 70 lat i reprezentuje „star?” korea?ska szko?? Taekwondo. Nie ma tu czasu na umilaj?ce trening zabawy. Jest wy??cznie trening pod surowym okiem Mistrza. Bazowe techniki nale?y powtarza? niesko?czon? ilo?? razy, bo przecie? doskona?o?? nie ma ko?ca, a do niej w?a?nie d??y si? w tradycyjnym podej?ciu do treningu.

Tak? w?a?nie „star?”, surow? i zanikaj?c? w obecnych skomercjalizowanych czasach lekcj? tym razem zaserwowano najm?odszym adeptom Klubu. Dla wi?kszo?ci z nich, a mo?e nawet dla wszystkich, by?o to pierwsze spotkanie z Mistrzem, a jednocze?nie cz?stkowa odpowied? na pytanie: Jak wygl?da?yby moje treningi, gdybym móg? trenowa? Taekwondo u ?ród?a?

W trakcie godzinnego treningu dzieci w wieku od 8 do 13 lat po krótkiej rozgrzewce ustawione zosta?y w wymagaj?cej pewnej porcji si?y fizycznej, a jeszcze wi?kszej cierpliwo?ci i odporno?ci psychicznej tzw. postawie je?d?ca, gdy? stoj?cy na ugi?tych nogach w rozkroku przypomina jad?cego na koniu. W tej stosunkowo ma?o komfortowej pozycji mia? miejsce d?ugi ci?g powtórek tradycyjnych technik r?cznych, tzn. zas?on i uderze? wskazywanych przez Mistrza. Nast?pnie po krótkiej przerwie przyst?piono do treningu podstawowych kopni?? stosowanych w walce sportowej – najpierw z u?yciem pacek (ma?ych tarcz trzymanych w d?oni) a nast?pnie z wykorzystaniem ochraniaczy na tu?ów. Mistrz w dalszym ci?gu k?ad? nacisk na podstawowe, bazowe techniki oraz na stosowanie elementów taktyki w treningu technicznym. Po zdj?ciu ochraniaczy Mistrz powróci? do technik tradycyjnych, lecz tym razem wykonywanych ju? nie pojedynczo, ale w formie tradycyjnego uk?adu nazywanego w Taekwondo Poomsae.

Na zako?czenie spotkaniana na ?rodek sali wywo?ane zosta?o 8 osób, które zdawa?y przed Mistrzem swój ostatni egzamin na czarne pasy. Mistrz okre?li? to wydarzenie jako „kompletne zako?czenie egzaminu” - odebrali certyfikaty z r?k egzaminatora.

Po wykonaniu pami?tkowych zdj?? grupowych i indywidualnych, zawodnicy grupy zaawansowanej udali si? z Mistrzem na uroczyst? kolacj?, oczywi?cie w chi?skiej restauracji (z braku korea?skiej).

Podczas kolacji Mistrz da? si? namówi? na odrobin? zwierze?:


Urodzi? si? 26 marca 1941 roku w Korei. By?y to bardzo trudne czasy: Korea ju? od 31 lat (od roku 1910) by?a anektowana przez Japoni?, przy czym japonizacja Korea?czyków cz?sto przybiera?a znacznie bardziej drastyczny charakter od dobrze znanej nam germanizacji. W Europie trwa?a ju? II wojna ?wiatowa, a niespe?na 9 miesi?cy pó?niej, po ataku Japo?czyków na ameryka?sk? baz? Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, dzia?ania wojenne rozszerzy?y si? na teren Pacyfiku. W??czenie si? Japonii do ogólno?wiatowego konfliktu okaza?o si? dla Korei wydarzeniem wr?cz zbawiennym, gdy? wraz z kl?sk? Japonii w 1945 roku, Korea po 35 latach japo?skiej okupacji wreszcie odzyska?a niepodleg?o??. Gdy mia? 9 lat wybuch?a przera?aj?ca i okrutna, bratobójcza, 3-letnia wojna korea?ska. On mia? podwójne szcz??cie: po pierwsze by? zbyt m?ody aby zosta? wcielony do wojska, a po drugie, po zako?czeniu konfliktu i podziale Korei, znalaz? si? w jej cz??ci po?udniowej, pozostaj?cej pod wp?ywem si? ameryka?skich. Wydarzenia te zdeterminowa?y ca?e jego ?ycie. Jako ma?y ch?opiec, tak jak wszystkie dzieci, gra? w pi?k? no?n?, ale w roku 1955 (mia? wówczas 14 lat) rozpocz?? trening sztuki walki. By?o to Tae Soo Do – Taekwondo jako takie stawia?o wówczas dopiero swoje pierwsze kroki. Dok?adnie w tym samym 1955 roku, po?udniowokorea?ski genera? Choi Hong Hi wymy?li? nazw? Taekwondo i u?y? swoich wp?ywów, aby przyj?? j? jako powszechn? dla korea?skich szkó? walki w celu odró?nienia ich od japo?skich znanych pod ogóln? nazw? karate. Idea ta zyska?a silne poparcie w?adz rz?dowych. Od tego czasu Taekwondo rozwija?o si? systematycznie i programowo. W roku 1970, jako 29-letni instruktor i posiadacz stopnia 6 Dan Taekwondo zosta? oddelegowany do szkolenia ameryka?skich ?o?nierzy stacjonuj?cych w Berlinie Zachodnim i tam ju? pozosta?. Za?o?y? rodzin? i ostatecznie na ca?e ?ycie zwi?za? si? z Taekwondo.

W roku 1991 otrzyma? propozycj? szkolenia policjantów z komendy wojewódzkiej w Poznaniu. Przyj?? j?, a oprócz pracy z policj? utworzy? wraz bratem i jeszcze jednym zaprzyja?nionym korea?skim instruktorem Studio Lee, gdzie swoich si? w taekwondo móg? próbowa? ka?dy.

Tu trafi?a do niego wówczas 9-letnia dziewczynka z Poznania (ur. 2 grudnia 1984 r.) a obecnie najlepsza wychowanka Mistrza, Aleksandra U?ci?ska. Ola specjalizuje si? tylko w konkurencji walki – nie staruje w konkurencji Poomsae. W roku 2000 by?a Wicemistrzyni? ?wiata juniorów!, a w roku 2004, jako jedyna do dnia dzisiejszego polska zawodniczka, zakwalifikowa?a si? i wzi??a udzia? w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Jest 9-krotn? Mistrzyni? Polski w walce oraz 2-krotn? srebrn? i tegoroczn? br?zow? medalistk? Militarnych Mistrzostw ?wiata w Taekwondo – s? to Mistrzostwa ?wiata dla zawodników zrzeszonych w klubach pod patronatem wojska i policji. Ola, jak zwykle, towarzyszy?a Mistrzowi w Bydgoszczy.

Zdj?cia ze spotkania z Mistrzem, jak zwykle, w Galerii.