ETS - Nowa oferta dla m?odzie?y i doros?ych


Co to jest ETS ?

W ci?gu ostatnich kilkunastu lat ?wiat bardzo si? zmieni?. Odczuwamy to w ka?dej sferze naszego ?ycia. Aktualne wymogi i oczekiwania wymuszaj? tworzenie coraz nowocze?niejszych programów dostosowanych do potrzeb i mo?liwo?ci wspó?czesnego cz?owieka.
Essential Taekwondo System (ETS) jest moj? odpowiedzi? na dynamiczne przemiany zachodz?ce we wspó?czesnym ?wiecie.
ETS nie jest instytucj? czy organizacj?, do której mo?na przyst?pi?. ETS to mój autorski program nauczania i praktyki Taekwondo, przeznaczony dla osób trenuj?cych Taekwondo pod moim kierunkiem. ETS oparty jest na moim do?wiadczeniu wynikaj?cym z 39-letniej praktyki sztuk walki oraz 33-letniej pracy w charakterze instruktora i trenera Taekwondo. ETS jest wynikiem nast?puj?cego procesu :

WIEDZA - ANALIZA - SELEKCJA - SYNTEZA

Moje aktualne do?wiadczenie sk?oni?o mnie do stwierdzenia, ?e w dzisiejszych czasach ambitne programy szkoleniowe stworzone przez ITF i WTF nie sprawdzaj? si?. Takie same wymagania egzaminacyjne, a tym samym program szkolenia, dotycz? zawodników wyczynowych niezale?nie od ich specjalizacji (walka, formy), jak i osób trenuj?cych rekreacyjnie i b?d?cych w ró?nym wieku. Próby szkolenia oparte na programach zwi?zkowych absorbuj? ?wicz?cych w wiele elementów zb?dnych i odbiegaj?cych od celu jaki zamierzaj? osi?gn??. W efekcie zdarza si?, ?e konieczno?? trenowania trudnych do zrozumienia i opanowania programów ostatecznie zniech?ca adeptów, b?d? prowadzi do drastycznego obni?enia poziomu i jako?ci wykonywanych technik.

ETS sprowadza si? do jasnego okre?lenia celów i zakresu umiej?tno?ci oraz odrzucenia rzeczy niepotrzebnych i trudnych do zrozumienia.

Dla kogo przeznaczony jest ETS ?

ETS jest ofert? dla m?odzie?y i doros?ych, którzy:
- chc? ?wiczy? rekreacyjnie na wysokim poziomie
- nie chc? wi?za? si? z ?adn? organizacj? i wyra?nie chc? oddzieli? sport od jakiejkolwiek polityki - nie chc? ponosi? dodatkowych kosztów oprócz op?at za treningi. Wybieraj?c system ETS adept zwolniony jest od op?at za egzaminy. W ETS nie ma tak?e op?at cz?onkowskich z tytu?u przynale?no?ci do organizacji, z tytu?u zakupu licencji sportowych krajowych i mi?dzynarodowych oraz kosztów zwi?zanych z wyjazdami na zawody tj. startowych, przejazdu, noclegu, wy?ywienia.Jakie korzy?ci p?yn? z wyboru tego systemu ?

Konsekwentna realizacja skondensowanego, przejrzystego i wyra?nie okre?lonego programu zmierzaj?cego do uzyskania coraz wy?szej specjalizacji w limitowanym zakresie, umo?liwia trenowanie w tej samej grupie osobom o ró?nym poziomie zaawansowania i sprawno?ci – jedni robi? to samo szybciej, lepiej i silniej, inni na miar? swoich mo?liwo?ci.
ETS zapewnia:
- komfort psychiczny po??czony z wysi?kiem fizycznym - nie ma ?adnej presji, ani stresu zwi?zanego z konieczno?ci? weryfikacji i oceniania osi?gni?tego poziomu poprzez starty w zawodach lub obowi?zkowe przyst?pienie do egzaminu. To, czy adept b?dzie chcia? zdawa? egzaminy, pozostaje kwesti? jego wyboru.
- utrzymanie dobrej i bardzo dobrej sprawno?ci fizycznej poprzez konsekwentn? realizacj? skondensowanego, przejrzystego i wyra?nie okre?lonego programu
- mo?liwo?? osi?gni?cia wysokiej specjalizacji w zakresie wyselekcjonowanych ?wicze? i technik Taekwondo

Co zawiera ETS ?

ETS jest wypadkow? tego, co w Taekwondo, korea?skiej sztuce walki, niezale?nie od organizacji, jest najwa?niejsze i najbardziej charakterystyczne
ETS zawiera:
- starannie wyselekcjonowany zestaw ?wicze? ogólnorozwojowych
- 9 rodzajów kopni?? i nauczanie ich w zastosowaniu taktycznym
- 6 uk?adów formalnych, spójnych strukturalnie, zawieraj?cych wszystkie najwa?niejsze i najbardziej charakterystyczne dla Taekwondo ruchy i pozycje
- 7 rodzajów uderze? powierzchniami d?oni innymi ni? przód pi??ci
- techniki bokserskie
- uderzenia ?okciem i kolanem

W ETS nie ma konieczno?ci zdawania egzaminów. Dla tych, którzy chcieliby jednak potwierdza? swoje umiej?tno?ci egzaminem obowi?zuj? nast?puj?ce wymagania i kolory pasów:

1. BIA?Y – adept

2. ?Ó?TY

Forma: Saju Jirugi, Saju Makgi, Chon Ji
Chagi: Ap, Ap Miro,Dolio, Nerio
Prestretching

3. ZIELONY

Forma: Dan Gun (i poprzednie)
Chagi: Yop, Ap Hurigi, An Sewo
Stretching
6 bazowych ruchów w przedniej pozycji walki

4. NIEBIESKI

Forma: Tae Baek (i poprzednie)
Chagi: Dwit, Dwi Hurigi, Dolge
6 bazowych ruchów w bocznej pozycji walki

5. CZERWONY

Forma: Pyon Gwon (i poprzednie)
sparing: z u?yciem technik r?cznych i no?nych (ITF)

6. BR?ZOWY

Forma: Choong Moo (i poprzednie)
sparing: z wykorzystaniem tylko technik no?nych (WTF)

7. CZARNY

Forma: Han Soo (i poprzednie)
Sparing: dwa rodzaje tzn. ITF i WTF
Kopni?cia w wyskoku
Samoobrona

ETS nie przewiduje kolejnych stopni czarnego pasa.