"Wszystkie egzaminy zdawa?em u najwy?szych autorytetów,
zawsze publicznie i oficjalnie.”

1 Dan - sierpie? 1987 rok, Lublin. Egzaminator: Park Jung Tae 8 Dan (najwy?szy stopie? mistrzowski mo?liwy wówczas do osi?gni?cia w International Taekwon-do Federation – 9 Dan zastrze?ony by? wy??cznie dla gen. Choi Hong Hi, Prezydenta ITF) , Sekretarz Generalny i Dyrektor Techniczny ITF; pó?niejszy twórca i lider (9 Dan) Global Taekwon-do Federation – GTF.

 

2 Dan – maj 1989 rok, Warszawa. Egzaminator: Choi Jung Hwa 7 Dan, syn gen. Choi Hong Hi, wspó?autor wydanej w Polsce w 1990 roku ksi??ki „Taekwon-do. Korea?ska sztuka samoobrony”.. W ?wiecie zachodnim Choi Jung Hwa znany jest tak?e jako James Choi.

 

3 Dan – maj 1992 rok, Warszawa. Egzaminator: Kim Jong Soo 6 Dan.

 

4 Dan – marzec 1995 rok, Warszawa. Egzaminator: Gen. Choi Hong Hi 9 Dan- „Ojciec Taekwondo”, pomys?odawca nazwy Tae Kwon Do dla korea?skich szkó? walki, za?o?yciel i prezydent International Taekwon-do Federation, autor 15-to tomowej „Encyklopedii Taekwon-do”, niestrudzony propagator swojej wersji TKD na ?wiecie, jedna z najwa?niejszych postaci w ?wiecie sztuk walki.

Dariusz ?wikli?ski 3 - krotnie mia? okazj? uczestniczy? w szkoleniach prowadzonych przez gen. Choi – w roku 1993, 1994 i 1995. Na powy?szej ilustracji wida? imienny autograf otrzymany podczas pierwszego spotkania.

4 Dan WTF - pa?dziernik 1996 rok, Olsztyn. Egzaminator: Soo Kwang Lee 9 Dan.
Obecny by? tak?e Seo Myung Soo 9 Dan.

 

5 Dan WTF – lipiec 2004 rok, Sopot. Egzaminator: Soo Kwang Lee 9 Dan.
Powrót