Daria ?wikli?ska


trenuje od 20 lat;
Mistrzyni Polski we wszystkich mo?liwych konkurencjach: wielobój, walka, poomsae indywidualne, w parze i w dru?ynie;
pó?finalistka programu "Mam Talent" TVN 2015

 • cz?onkini Kadry Narodowej w konkurencji kyorugi (walka) i poomsae (uk?ady techniczne) nieprzerwanie w latach  2007-2011 

 • Mistrzyni Polski kadetów 2007 poomsae i kyorugi

 • Srebrny medal, Wicemistrzyni Czech Open 2007, kyorugi

 • 5. miejsce na Mistrzostwach Europy kadetów 2007, kyorugi

 • br?zowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w walce 2008

 • srebrny medal, Wicemistrzyni Mistrzostw Polski Juniorów Poomsae 2008

 • z?oty medal na mi?dzynarodowym turnieju Warsaw Cup 2008, kyorugi

 • Mistrzyni Polski Juniorów w walce 2009

 • Mistrzyni Polski Poomsae 2009

 • uczestniczka Mistrzostw Europy Poomsae 2009

 • br?zowy medal na mi?dzynarodowym turnieju klasy A Dutch Open 2009, kyorugi

 • z?oty medal na zawodach mi?dzynarodowych w Mi?sku 2009, kyorugi

 • Mistrzyni Polski Juniorów w walce 2010

 • Mistrzyni Polski Poomase indywidualnie 2010

 • Mistrzyni Polski Poomase w parze 2010

 • uczestniczka Mistrzostw ?wiata Juniorów w walce 2010

 • uczestniczka Turnieju Kwalifikacyjnego do I M?odzie?owych Igrzysk Olimpijskich 2010, kyorugi

 • br?zowy medal na mi?dzynarodowym turnieju klasy A Belgian Open 2010, kyorugi

 • Mistrzyni Polski Poomsae indywidualnie 2011

 • Mistrzyni Polski Poomsae w parze 2011

 • Mistrzyni Polski Poomsae w dru?ynie 2011

 • 12. miejsce indywidualnie na ME Poomsae 2011

 • Mistrzyni Polski Poomsae indywidualnie w kategorii m?odzie?owiec kobiet 
 • tytu? Najlepszego Technika w kategorii kobiet IV Technicznych Mistrzostw Polski 2012
 • br?zowy medal Mistrzostw Polski w Poomsae w dru?ynie 2012
 • Wicemistrzyni M?odzie?owych Mistrzostw Polski w walce 2012
 • z?oty medal w dru?ynie - Puchar Polski Poomsae 2013
 • srebrny medal indywidualnie - Puchar Polski Poomsae 2013
 • srebrny medal w parze - Puchar Polski Poomsae 2013
 • Mistrzyni Polski Poomsae w dru?ynie 2013
 • Wicemistrzyni Polski Poomsae indywidualnie w kategorii m?odzie?owiec 2013
 • Wicemistrzyni Polski Poomsae w Parze 2013
 • br?zowy medal M?odzie?owych Mistrzostw Polski 2013, kyorugi
 • Mistrzyni Polski Poomsae indywidualnie w kategorii m?odzie?owiec 2014
 • Wicemistrzyni Polski Poomsae w Parze 2014
 • Wicemistrzyni Polski Poomsae indywidualnie w kategorii Senior 1 Kobiet 2015
 • br?zowy medal Mistrzostw Polski Poomsae w Parze 2015

Daria ?wikli?ska jest córk? jednego z prekursorów Taekwondo w Polsce, Dariusza ?wikli?skiego.

Regularne treningi w grupie rozpocz??a w wieku 3 lat, w grupie 6 i 7-latków. W wieku 5 lat zadebiutowa?a na zawodach w Warszawie, gdzie wyró?niona zosta?a nagrod? specjaln? dla najm?odszej zawodniczki za wyst?p indywidualny oraz zdoby?a pierwszy w ?yciu puchar za 3 miejsce w konkurencji dru?ynowej.

W wieku 8 lat, w roku 2001, zdoby?a pierwszy czarny pas i zademonstrowa?a swoj? technik? w „Podr?czniku Taekwondo”. W wieku 11 lat, w roku 2004, zdoby?a kolejny stopie? czarnego pasa, 2 Poom.

Do roku 2007 Daria bra?a udzia? w wielu pokazach promuj?cych Taekwondo m.in. indywidualnie podczas otwarcia Mi?dzynarodowych Mistrzostw Polski – Polish Open w Olsztynie 1998 oraz w przerwie inauguracyjnego meczu koszykówki na uroczystym otwarciu Hali ?uczniczka w Bydgoszczy. Startowa?a tak?e w kategorii dzieci w licznych zawodach regionalnych oraz ogólnokrajowych. W konkurencji Poomsae dziewcz?t nigdy nie przegra?a!

W roku 2007, w wieku 14 lat jako kadet (junior m?odszy) rozpocz??a rywalizacj? w ramach ministerialnego programu wspó?zawodnictwa sportowego dzieci i m?odzie?y. Po turnieju eliminacyjnym wesz?a do fina?u Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y na pierwszym miejscu w swojej kategorii. W trakcie otwarcia fina?ów OOM w Opolu Daria dost?pi?a zaszczytu odpalania znicza olimpijskiego po czym udowodni?a, ?e by?a godna tego zaszczytu – wygra?a swoj? kategori? zdobywaj?c po raz pierwszy tytu? Mistrzyni Polski. Jej wyst?p zaowocowa? natychmiastowym powo?aniem do kadry narodowej kadetów. W kolejnym miesi?cu wywalczy?a wicemistrzostwo Czech Open w Pradze i jako jedyna dziewczyna w 7-osobowej kadrze narodowej pojecha?a w lipcu na Mistrzostwa Europy Kadetów w Budapeszcie gdzie uplasowa?a si? na V miejscu. Od tego czasu nieprzerwanie do roku 2011 Daria by?a cz?onkini? Polskiej Kadry Narodowej.

W roku 2009 i 2010 by?a najlepsz? juniork? w kraju, jako jedyna dzier??c tytu? podwójnej Mistrzyni Polski – zarówno w konkurencji walki jak i Poomsae.

Do dnia dzisiejszego Daria zdoby?a 18 medali Mistrzostw Polski w tym 11 z?otych! ??cznie, we wszystkich zawodach, w których startowa?a zdoby?a 63 medale.

Wiosn? 2009 roku, jako jedna z trzech zawodniczek, wytypowana zosta?a na Mistrzostwa Europy Juniorów kyorugi – niestety kontuzja stopy odniesiona na zgrupowaniu kadry na 5 dni przed wylotem do Szwecji uniemo?liwi?a start i wy??czy?a Dari? na 3 miesi?ce z treningów. Po wyleczeniu kontuzji, jesieni? tego roku, jako jedyna reprezentantka Polski i druga kobieta w historii polskiego Taekwondo, wzi??a udzia? w Mistrzostwach Europy w Poomsae w Portugalii.

W roku 2010 jako jedna z dwóch dziewcz?t reprezentowa?a Polsk? na Mistrzostwach ?wiata Juniorów w Meksyku i jako jedyna Polka wzi??a udzia? w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Juniorów.

W grudniu 2010 Daria zda?a egzamin na kolejny stopie? mistrzowski 3 Dan.

W maju 2011 jako pierwsza Polka po raz drugi wzi??a udzia? w kolejnych Mistrzostwach Europy Poomsae we W?oszech, gdzie indywidualnie uplasowa?a si? na 12 pozycji.

W swojej dotychczasowej karierze Daria bra?a udzia? w zawodach rozgrywanych w Austrii (Innsbruck), Czechach (Praga), na W?grzech (Budapeszt), w Niemczech (Hamburg), w Holandii (Eindhoven), w Belgii, na Bia?orusi (Mi?sk), we Francji (Pary?), w Meksyku (Tijuana), w Portugalii (Portimao) i we W?oszech (Genua). Toczy?a walki z zawodniczkami z Izraela, Czech, Cypru, Niemiec, Bia?orusi, Holandii, USA, Litwy, Meksyku, Hiszpanii, Tajwanu, Tunezji, Korei i Rosji.

Powrót